onsdag 18. april 2012

Diskusjonsoppgave uke 4


1. Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag - og hvilke muligheter ser du i å jobbe mot disse målene?I læreplanen for de to linjene jeg underviser står det følgende om De grunnleggende ferdigheter:


Vg1 Helse og sosialfag:
Å kunne bruke digitale verktøy i helse- og sosialfag inneber å utføre ulike arbeidsprosessar, vurdere energi- og næringsinnhald i måltid og framstille informasjon. Ved hjelp av digitale verktøy er det òg mogleg å søkje, hente og oppsummere relevant informasjon.
http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16813&v=4


Vg2 Helsearbeiderfag :

Å kunne bruke digitale verktøy i helsearbeiderfaget innebærer å utveksle dokumentasjon og informasjon i faglig arbeid. Det vil si å kunne kommunisere med andre og utføre kontortekniske rutiner


Jeg underviser på vg 1 helse og sosialfag og vg2 Helsearbeiderfag. Dette er noen av mine erfaringer og refleksjoner omkring læreplanene og utvikling av digital kompetanse.

Min erfaring tilsier noe forskjellig bruk av IKT på vg1 og vg2, eller noe om hvordan jeg selv forholder meg til pedagogisk bruk av IKT. På vg 1 får elevene prøve ut forskjellige verktøy for å tilegne seg kunnskaper og gjerne presentere fagstoffet for lærer og medelever. Elevene er på forskjellig nivå, men flinke til å lære hverandre opp. Lærer er introdusør av mange av disse verktøyene som elevene trenger opplæring i, før de kan ta de i bruk og nyttiggjøre seg dem. Dette er med mål om at elevene kan prøve ut og finne verktøy som passer for deres læringsstil og dermed gir motivasjon og mer læring av fagstoffet. Tanken er at elevenes digitale kompetanse blir til parallelt med måloppnåelse av kompetansemålene, da elevene bruker digitale verktøy som en metode for å lære inn fagstoff. En del av denne kompetansen er også å innhente informasjon/fagkunnskap på nett, hvilket krever at elevene kan vurdere kvaliteten på informasjonen og i hvilken grad informasjonen er relevant for oppgaven. Et eget kompetansemål på vg1 helse og sosialfag kan enkelt knyttes til dette.

På vg2 forventes det i større grad at elevene har kunnskap om bruken av digitale verktøy inne og større grad av digital kompetanse generelt. De er oftere gitt større frihet i å velge metode for innlæring og presentasjon av nytt fagstoff. Dette forutsetter at elevene evner å velge passende verktøy for å kunne best mulig løse oppgaven. Elevene har på dette stadiet fått prøvd ut en rekke digitale verktøy. De bruker mange timer foran PC hver dag, men det må gis tid til å lære seg et verktøy og føle at de mestrer dette, før det stilles krav om innlæring av atter nye metoder. Først da kan verktøyene gi mer effektiv læring.

ITU Monitor 2009 sier at

digitale verktøy virker inn på skoleprestasjonene og elevenes digitale kompetanse når de brukes på en systematisk, faglig og pedagogisk måte.(ITU s 1 2009)

Dette fordrer at lærerene som leder læringsprosessen i klasserommet behersker IKT og selv innehar digital kompetanse.

Å tilpasse seg e-borger tilværelsen er nytt farvann for mange.Den samme innstillingen som elevene har til atter nye IKT verktøy gjenspeiler seg gjerne hos lærerene. Tid til innlæring av nye verktøy.

Utviklingen av informasjonsteknologi er fantastisk- og fagspesifikke digitale ressurser som feks NDLA gir lærere flere ben å stå på i variasjon og tilrettelegging av undervisning. Læringsplattformer som Its learning og Fronter gir gode muligheter for rask og enkel kommunikasjon og dokumentasjon. Elevene sverger likevel til Facebook når de skal sende hverandre informasjon i gruppearbeid, da dette går aller raskest!

Det er ikke vanskelig å se de mange muligheter den digitale verdenen gir når en ser feks Apples nyutvikling av digitale lærebøker på IPad. Med dette vil nye utfordringer komme til syne, utfordringer vi kanskje ennå har tilgode å oppdage. Nettvett vil bli mer og mer sentralt.

2. Har din skole arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen? I tilfelle ja på spørsmålet - hvordan er dette gjort?

På skolen der jeg jobber er det arbeidet med lokale læreplaner i nettverk med deltagere fra flere skoler. Læreplanene ble samkjørt og lagt ned på lokalt nivå. Det er ikke jobbet spesifikt med de grunnleggende ferdighetene, der disse er satt i klare mål. Det er opp til hver enkelt faglærer/team å sette mål for elevenes digitale kompetanse og bestemme hvilke digitale verktøy elevene skal tillære seg.

Området Helse og sosial har derimot kartlagt elevenes IKT kompetanse og hva de trenger opplæring i gjennom et egetutviklet skjema. Med dette er det også er satt krav til hva hver enkelt elev skal beherske innenfor IKT på fagområdet Helse og sosialfag.